Kainuun kesäyliopisto – opintoja ja onnistumisia!

Hae koulutusta

Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentajakoulutus, 30 op
Aika
    15.09.2017 - 21.04.2018

Lähiopetus toteutetaan Kainuun kesäyliopistolla Kajaanissa viikonloppuopintoina oheisen aikataulun mukaisesti:

1.lähijakso: 15.-16.9.2017 klo 9-16
2.lähijakso: 27.-28.10.2017 klo 9-16
3.lähijakso: 8.-9.12.2017 klo 9-16
4.lähijakso: 2.-3.2.2018 klo 9-16
5.lähijakso: 16.-17.3.2018 klo 9-16
6.lähijakso: 20.-21.4.2018 klo 9-16.

Paikka
    Osaamiskeskus Kainuun Aalto
Kainuun kesäyliopisto
Koskikatu 1
87200 Kajaani
Kohderyhmä
   

Koulutus soveltuu henkilöille, jotka työskentelevät tällä hetkellä tai joilla on työkokemusta erityislasten, -nuorten ja -aikuisten parissa. Koulutus soveltuu hyvin mm. opettajille, erityisopettajille, eri alojen terapeuteille, sosiaali- ja terveysalalla työskenteleville hoitajille ja ohjaajille, mielenterveys- ja päihdetyöntekijöille sekä muille opetus-, kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan ammattihenkilöille.

Esitiedot
   

Koulutukseen osallistuvilta edellytetään vähintään sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan perustutkintoa. Tapauskohtaisesti myös muu tutkinto voidaan hyväksyä, jos osallistujalla on riittävästi työkokemusta vastaavista tehtävistä. Kerro ilmoittautumislomakkeen lisätietoja -kohdassa koulutuksesi perustutkinto.

Tavoite
   

Koulutuksen tavoitteena on antaa hyvät perustiedot ADHD:sta, autisminkirjon oireyhtymistä ja Tourettesta. Riittävä perustiedon hallinta mahdollistaa voimaannuttavan työskentelyn erityistä tukea tarvitsevien lasten ja heidän perheidensä kanssa. Koulutuksesta saa menetelmiä toimia voimavaroja sekä yhteistyötä tukevalla tavalla myös moniammatillisissa tiimeissä ja verkostoissa.

Koulutus antaa pätevyyden käyttää neuropsykiatrinen valmentaja -nimikettä Neuropsykiatrisen yhdistyksen asettamien kriteerien mukaisesti.

Koulutuksen myötä opiskelija; 

• omaksuu uusimman tiedon kehityksellisistä neuropsykiatrisista erityisvaikeuksista (ADHD, autismikirjon oireyhtymät, Tourette) ja niiden liitännäisoireista kuten masennus ja päihteiden käyttö;
• tunnistaa haasteet ja osaa ohjata voimaannuttavasti neuropsykiatrisista erityisvaikeuksista kärsivää oppilasta;
• osaa puuttua asiakkaan keskeisiin ongelmiin rakentavalla tavalla käyttäen voimaannuttavan ohjaamisen keinoja ja menetelmiä, jotka pohjautuvat voimavara- ja ratkaisukeskeiseen viitekehykseen;
• osaa hyödyntää hyviä olemassa olevia käytäntöjä ja kehittää asiakaskohtaisia yhteistyömalleja sekä monen toimijan ympäristössä (julkinen sektori, yritykset, kolmas sektori) että neuropsykiatristen asiantuntijaverkostojen kanssa;
• saa valmiuksia hyödyntää neuropsykiatrisen valmennuksen menetelmiä omassa työssään, kehittää omaa työtään ja työyhteisöä sekä moniammatillista tiimiä.

Sisältö
   

Koulutuksen keskeisiä sisältöalueita mm;
• Mistä neuropsykiatrisessa ohjauksessa on kysymys?
• Perustietoa neuropsykiatrisista erityisvaikeuksista
• Neuropsykiatristen erityisvaikeuksien diagnosointi, hoito ja kuntoutus sekä uusinta tutkimustietoa ADHD:sta, autismin kirjon oireyhtymistä sekä Tourettesta lapsuudessa ja nuoruudessa (lastenpsykiatrian apulaisylilääkäri Anita Puustjärvi)
• Neuropsykiatrisiin erityisvaikeuksiin liittyvät tavallisimmat liitännäisdiagnoosit (uni-valverytmin häiriöt, mielenterveys- ja päihdeongelmat, syrjäytyminen ja kriminalisoituminen)
• Ahdistuneisuushäiriöt
• Stressi ja sen vaikutukset
• Tarkkaavaisuushäiriöinen lapsi / nuori koulussa; keinoja ja menetelmiä koulutyön tukemiseen
• Toiminnanohjauksen ongelmien vaikutus arkeen ja mitä eri apuvälineitä sekä keinoja on käytettävissä
• Autismin kirjon oireyhtymät sekä keinoja ja menetelmiä tukea arjenhallinnan tukemiseen
• Ratkaisu- ja voimavarakeskeisyyden menetelmät
• Tarinan voima -narratiivisesta menetelmästä keinoja ohjaukseen
• Arvostava ja voimaannuttava vuorovaikutus
• Positiivinen psykologia ja vahvuuksien käyttö, selviytymiskyvyn vahvistaminen
• Muksuoppi
• Tulistuvat lapset
• Mindfulness koulutyössä
• Haastavat / erilaiset asiakastilanteet
• Perheen tukeminen
• Valmentavan ohjauksen ja ratkaisukeskeisten menetelmien jalkauttaminen omaan työhön ja työyhteisöön.

Kouluttajat
   

Pääkouluttajana ja koulutuksesta vastaavana toimii Leena Mannström-Mäkelä
VTM, sosiaalipsykologi, erikoissairaanhoitaja, psykoterapeutti, ratkaisukeskeinen valmentaja ja työnohjaaja, neuropsykiatrinen valmentaja -kouluttaja

Erityisasiantuntijana toimii Anita Puustjärvi
Lastenpsykiatrian ylilääkäri, lasten psykoterapian erityispätevyys (kognitiivinen terapia), NLP-Practioner

Mahdolliset kokemuskouluttajat: ADHD, autisminkirjo sekä Tourette. Kokemusasiantuntijoiden puheenvuorot.

Suoritustapa
   

Koulutukseen kuuluu kuusi kahden päivän lähiopiskelujaksoa ja itsenäistä työskentelyä.

Lähiopetus:

• asiantuntija-alustuksia ja luentoja
• yhteistoiminnallisia käytännön harjoituksia
• workshop-tyyppistä työskentelyä
• työnohjausta vertaisryhmissä

Itsenäinen työskentely etäjaksoilla:

• omien osaamis- ja kehittymistavoitteiden määrittely ja oman HEKS:in laatiminen
•  henkilökohtaiset oppimistehtävät liittyen opiskelujaksojen teemoihin ja niiden soveltaminen omaan työhön. Oppimistehtävät kytkeytyvät tiiviisti osallistujan omaan työhön ja ovat sovellettavissa ohjattaviin asiakkaisiin.
• kehittämistehtävän tekeminen omassa työssä tai työyhteisössä. Kehittämistehtävä tehdään ja arvioidaan koko oppimisprosessin ajan ja se tukee näin osallistujan oman työn, työpaikan ja/ tai verkoston kehittämistä. Kehittämistehtävään liittyy myös teoreettinen tarkastelu, joka syventää opiskelijan osaamista.
• oppimista tukee lisäksi tehtävien tekeminen ja kokemusten jakaminen vertaisryhmissä, jotka tapaavat sovitusti ja ohjeistetusti lähiopetuspäivien välillä.
• perehtyminen alan kirjallisuuteen ja kirjallisuusreflektio
• vertaisryhmätyöskentely; itsenäisesti toimivat, ohjeistetut vertaisryhmät lähiopiskelujaksojen välillä, yht. 3-4 kertaa
• vertaisryhmätyöskentelyyn liittyvät välitehtävät
• oma valmennusasiakas ja siihen liittyvä valmennusharjoittelu
• kehittymispäiväkirja -työskentely; oman oppimisen ja kokemusten reflektointi ja tallentaminen

Lisätietoja hakeutumisesta
   

Koulutussuunnittelija Mira Huotari, puh. 040 1488 591, mira@kainuunaalto.fi

Hinta
   

1950 € / kun mukana vähintään 16 osallistujaa,
2400 € / kun mukana vähintään 12 osallistujaa
3200 €/ kun mukana vähintään 8 osallistujaa.

Opintomaksu laskutetaan erissä.
Huom! Kullekin osallistujalle laaditaan henkilökohtainen maksusuunnitelma.

Max. 20 osallistujaa mahtuu koulutukseen mukaan.

Ilmoittautumiset
    10.09.2017 mennessä
Peruutusehdot
   

HUOM!
Varsinainen ilmoittautumisaika on päättynyt.

Jälki-ilmoittautumisia otamme vielä vastaan. Huomaa kuitenkin, että ilmoittautuminen on sitova eikä sitä jälkikäteen voi perua!


   
Huom!
    Online ilmoittautuminen on päättynyt.

Tulostettava versio


Palaa