Koulutustarjonta

Työmarkkinakonsultin tutkinto

Työsuojelukonsultin tutkintoTyömarkkinakonsultin tutkinto (25 op) 

Kohderyhmä:

Tutkinto on tarkoitettu kaikille työpaikkojen henkilöstön edustajille (luottamusmiehet, yhteistoimintaelimissä toimivat, työsuojeluvaltuutetut) sekä liittojen työntekijöille. Tutkinnon lähijaksoille voivat osallistua kiinnostuksensa mukaan sellaisetkin henkilöstön edustajat, jotka eivät halua suorittaa työmarkkinakonsultin tutkintoa, mutta ovat kiinnostuneita lähijakson aiheesta.

Tavoite ja sisältö:
Tutkinnon tavoitteena on antaa opiskelijalle monipuolinen kuva suomalaisesta ja eurooppalaisesta työelämästä. Tarkoituksena on lisätä opiskelijoiden kykyä laajentaa ajatteluaan ja osaamistaan. Lähijaksoilla käsitellään otsikoiden mukaisia aihealueita tutkimuksen, käytäntöjen ja vierailujen kautta. Luennoitsijat ovat oman osaamisalueensa asiantuntijoita.

Tutkinnon rakenne
Työmarkkinakonsultin tutkinto on kokonaisuudessaan 25 opintopistettä ja se vastaa laajuudeltaan yliopistossa aineen perusopintoja (approbaturia). Tutkinto rakentuu neljästä pakollisesta neljän päivän osuudesta, jotka suoritetaan ohjelmassa suunnitellussa järjestyksessä (jaksot 1–IV) vuoden aikana. Seuraavan vuoden alussa on Tammikuun tapaaminen (V jakso), jonka yhteydessä myös jaetaan työmarkkinakonsultin tutkintotodistus. Tutkinnon osana tehdään yksilöllinen hanketyö.

Hanketyö
Tavoitteena on, että kukin opiskelija löytäisi itselleen sopivan ja mieluisan aiheen. Hanketyön tuloksia jakamalla opiskelijat oppivat toisiltaan esim. hyviä käytäntöjä työpaikalla, erilaisia toimintatapoja ja ratkaisumalleja käytännön työhön tai muuta luottamusmiestyöhön liittyvää käytännön kokemusta. Tärkeintä hanketyössä on, että sen tekijä on aidosti kiinnostunut aiheesta, koska näin saadaan aikaan paras lopputulos. Hyvä hanke kirvoittaa keskusteluua ja antaa uusia ajatuksia muillekin kurssilaisille.

Hanke tehdään vuoden aikana eli se saatetaan alkuun 1. jaksolla ja sen on oltava valmis vuoden loppuun mennessä. Viimeisellä 4. jaksolla osa hankkeista on jo valmiina esitettäviksi ja loppujen osalta kartoitetaan tilanne niin, että ne ovat valmiita ko. vuoden loppuun mennessä. 

Hanke on tässä yhteydessä luova käsite. Se voi olla

 • perinteinen tutkimushanke eli akateemisia tutkimushankkeita jäljittelevä kirjallinen tutkimustyö jostakin tekijää kiinnostavasta aiheesta.
 • tekijänsä näköinen muunlainen tuotos, esim. kaavioiden ja piirrosten avulla työstetty suppeampi kirjallinen tuotos, jossa suurta osaa näyttelee tekijän oma suullinen esitys asiasta.
 • prosessikuvaus, esim. työpaikalla menestyksellisesti luottamusmiehen ansiosta toteutettu YT- tms. menettely. Tällöin hankkeessa kuvataan alkutilanne, ongelma, luottamusmiehen rooli, miten toimittiin ja lopputulos.
 • työpaikan talouteen liittyvä asia, josta luottamusmiehellä on näkemystä ja kokemusta.
 • juridinen asia, kuten työoikeudellinen kiista työpaikalla, jota luottamusmies on lähtenyt ansiokkaasti ajamaan eteenpäin ja josta on saatu aikaan onnistunut lopputulos.
 • työnantajan/työyhteisön kanssa yhteistyössä tehty ja aikaansaatu muu toimintamalli, josta voisivat hyötyä muutkin luottamusmiehet.
 • luottamusmiehen muu kiinnostuksen kohde, jossa esiintyvät esim. työ ja harrastus ja niiden hyvä yhteensovittaminen.
 • kirjallinen tuotos omasta luottamusmiestoiminnasta.
 • mitä tahansa hyviä käytäntöjä työpaikalla, joista muutkin luottamusmiehet voisivat hyötyä omissa työyhteisöissään.

Verkko-opinnot:

 • Verkkoalustana käytetään Optimaa: https://optima.discendum.com/aktiivi-instituutti
 • Verkko-opetusta käytetään keskusteluihin, tehtävien antoon sekä hankkeiden ohjaamiseen.
 • Verkkoon valmentaminen tapahtuu 1. jaksolla. Varsinainen hanke-ohjaus verkossa kuuluu kuitenkin aina sille kouluttajalle, jolle ko. hankkeen ohjaus ja valvonta on jaettu.
 • Verkkoon viedään lopuksi kaikkien valmiit hankkeet tai joissakin tapauksissa vain tiivistelmät (jos tekijän mielestä hanke sisältää arkaluontoisia tietoja), joihin kaikki kyseiselle kurssille osallistuneet voivat tutustua.

Hankkeen muodolliset laatuvaatimukset:

 • Hanketyö tehdään aina kirjallisessa muodossa (10–25 sivua), mutta joissakin tapauksissa kirjallinen osuus voi olla paljon suppeampi (sisältäen kuvia ja kaavioita yms. prosessikuvauksia enemmän), jolloin tekijän on vielä suullisesti esitettävä hanketyötään omassa ryhmässään. Tällä halutaan tukea sitä, että jos kirjoittaminen ei suju kaikilta yhtä luontevasti, osan työstä voi korvata suullisesti.
 • Hanketyö sisältää aina kansilehden, tiivistelmän, sisällysluettelon, tekstiosan ja lähteet. Tarkemmat ohjeet ja mallit ovat Optimassa. Lisäksi jokainen kurssilainen saa vielä henkilökohtaista opastusta ja tukea omalta vastuuohjaajaltaan kaikissa hankkeeseen liittyvissä asioissa koko hankeprosessin ajan. Hanketyöstä ei haluta tehdä raskasta prosessia, vaan päinvastoin kurssilaiselle halutaan antaa mahdollisuus ja tuki luovaan ja omakohtaiseen kehittymiseen.
 • Jokainen hanketyö kansitetaan ja lopullinen työ jaetaan valmistuneille Tammikuun juhlaseminaarissa todistusten yhteydessä.

TYÖMARKKINAKONSULTIN TUTKINNON PAKOLLISET LÄHIJAKSOT

I Henkilöstön edustaja vaikuttajana (2,5 op) 

Tavoite ja sisältö:
Jakson tavoitteena on perehtyä henkilöstön edustajan käytössä oleviin vaikutuskanaviin ja -tapoihin. Yleisestä edetään yksityiskohtiin: kansallisista ja paikallisista kanavista henkilökohtaisiin viestintätaitoihin. Tällä jaksolla perehdytään myös oppimisalusta Optiman käyttöön työskentelyn apuvälineenä sekä käydään läpi asiakirjoittamisen sääntöjä. Jakso sisältää vierailun eduskunnassa.

II Työlainsäädäntö (2.5 op)

Tavoite ja sisältö:
Kurssilla saadaan kokonaiskuva Suomen työlainsäädännön keskeisimmästä sisällöstä. Kurssilla käydään läpi työsuhdetta koskevat lait työsuhteen syntymisestä sen päättämiseen asti. Samoin opitaan työoikeuteen liittyvät viranomaiset sekä ero peruskäsitteiden mm. työriidan ja työrikoksen välillä. Menemme myös seuraamaan työriidan käsittelyä käräjäoikeuteen. 

III Talouden perusteet (2.5 op) 

Tavoite ja sisältö:
Kurssilla saadaan kattava kokonaiskuva Suomen talouden perusteista ja keskeisistä ohjausmekanismeista. Johdanto-osuudessa tutustutaan yksityisten yritysten toimintaan ja rahoitukseen niiden omassa liiketoimintaympäristössään sekä niiden merkitys kansantaloudelle. Kurssilla käydään kattavasti läpi valtion ja kuntien taloutta, niiden verotusta sekä valtionosuuksia. Keskeisen talousterminologian ja tunnuslukujen ymmärtäminen kuuluu myös kurssin tavoitteisiin. Yhtenä osana sisältöön kuuluu myös keskeisen kilpailulainsäädännön tunteminen sekä julkiset hankinnat. Taloutta pohdiskellaan myös perinteisestä poiketen eri näkökulmista riippuen ajankohtaan sopivasta teemasta. Kurssiin sisältyy myös vierailuja ajankohtaisesti kiinnostavissa kohteissa. 

V Kehittyvä työelämä (2.5 op)

Tavoite ja sisältö:
Kurssilla esitellään tehtyjä hankkeita ja tutustutaan suomalaisen yhteiskunnan rakenteisiin, instituutioihin ja ajankohtaisiin aiheisiin. Tavoitteena on ymmärtää ylätasolla tehtyjen päätösten vaikutus yksittäisen työpaikan toimintaan. Kurssilaiset tutkivat myös ammattijärjestöjen vaikutusta lainsäädäntöön ja niiden merkitystä yhteiskunnallisessa keskustelussa. 

Työmarkkinakonsulttien täydennyskoulutus

Tammikuun tapaaminen
Eloseminaari


Työsuojelukonsultin tutkinto (25 op)

Kohderyhmä:
Työsuojelukonsultin tutkinto on tarkoitettu työsuojelutyöstä kokemusta omaaville työsuojeluvaltuutetuille ja varavaltuutetuille, työsuojelupäälliköille, työsuojelutoimikuntien jäsenille sekä työsuojeluasiamiehille. Koulutukseen osallistuvilta edellytetään työsuojelun peruskurssin tai sitä vastaavan kurssin suorittamista. Uudelle kurssille valitaan enintään 21 opiskelijaa.

Tavoite ja sisältö:
Työsuojelukonsultin tutkinnon tavoitteena on, että opiskelijat kehittyvät työsuojelun asiantuntijoiksi, jotka pystyvät pitkäjänteisesti ja laaja-alaisesti toimimaan työsuojelun ja työhyvinvoinnin edistäjinä. Työyhteisön sisäisinä konsultteina he toimivat yhteistyössä johdon, työterveyshuollon, luottamusmiesten ja työsuojeluviranomaisten kanssa. Pitkäkestoisen koulutuksen aikana opiskelijat saavat sekä tiedollisia että taidollisia valmiuksia, joita he voivat testata omilla työpaikoillaan. Näitä kokemuksia pohditaan Aktiivin koulutusjaksoilla, mutta myös jatkuva, kiinteä yhteydenpito verkkoympäristössä sekä opiskelijoiden että kouluttajien kanssa on olennainen osa koulutuksen toteutusta.                          

Tutkinnon rakenne
Koulutus on kokonaisuus, joka suoritetaan noin puolentoista vuoden aikana. Tutkinto koostuu kuudesta kolmen päivän lähiopetusjaksosta sekä jaksojen välillä suoritettavista erilaisista tehtävistä. Merkittävin niistä on kehittämishanke, jonka jokainen opiskelija toteuttaa koulutuksen aikana omalla työpaikallaan. Jaksojen välisenä aikana opiskelijat ovat toisiinsa ja vastuukouluttajaan intensiivisesti yhteydessä Optima-verkkoympäristössä: https://optima.discendum.com/aktiivi-instituutti.

 

Työsuojelukonsulttien täydennyskoulutus 

Tammikuun tapaaminen

 

 Kurssi-ilmoittautuminen

KoulutusAjankohta Viimeinen ilmoittautumispvm
TMKT/Kehittyvä työelämä11.12. - 14.12.201710.11.2017