Koulutustarjonta

 TYÖYHTEISÖSOVITTELIJAKOULUTUS

”Ei ole olemassa ongelmaa, josta puhumatta jättäminen auttaisi sen ratkaisemisessa.”

 

Aktiivi-instituutti järjestää Työyhteisösovittelijakoulutuksen, jonka laajuus on 30 opintopistettä. Koulutuksessa yksi kolmasosa (15 op) toteutuu lähiopiskeluna ja kaksi kolmasosaa (15 op) on opiskelijan itsenäistä työskentelyä sekä työssä oppimista.

Hinta: 1995 €

Kohderyhmä: Koulutuksen kohderyhmänä ovat työsuojeluvaltuutetun tai luottamusmieskoulutuksen suorittaneet henkilöstön edustajat sekä muut asiasta kiinnostuneet, jotka käsittelevät työyhteisön ristiriitatilanteita ja tekevät työyhteisösovittelua organisaatiossa tai ovat hakeutumassa näihin tehtäviin.

Tavoite ja sisältö: Työelämän kehittämisen kannalta on tärkeää, että ammatillisen osaamisen lisäksi työpaikoilla panostetaan konfliktien hallintaan ja sovittelutaitoihin. Kokemus on osoittanut sovittelun varsin tehokkaaksi ja toimivaksi tavaksi ratkaista työyhteisössä esiintyviä ristiriitoja ja ongelmia. Sovitteluprosessin aikana ihmisille avautuu uusia näkökulmia ja sitä kautta lisääntyy eri osapuolten ymmärrys toisen tilanteesta. Työyhteisösovittelussa voidaan sovitella erilaisia työhön liittyviä ristiriitoja kuten erimielisyyksiä työn jakamisesta tai työhön liittyvistä pelisäännöistä. Työyhteisösovittelussa sovitellaan myös suuria konflikteja, jotka ovat voineet kehkeytyä vakavaksi työpaikkakiusaamiseksi.

Työyhteisösovittelija ei ratkaise erimielisyyttä osapuolten puolesta, vaan toimii sovinnon mahdollistajana. Sovittelussa pyritään löytämään ratkaisu, jolla työyhteisön ihmissuhteet palautetaan ennalleen tai ainakin sellaiseen tilaan, että työn tekeminen voi jatkua tehokkaasti ja hyvässä ilmapiirissä.

Koulutuksen tarkoituksena on lisätä osaamista sovittelutyöstä sekä edistää sovittelun käyttöä ja tunnettavuutta menetelmänä, jolla voidaan puuttua työyhteisössä esiintyviin ristiriitoihin, lisätä vuorovaikutustaitoja työyhteisössä ja palauttaa työrauha työyhteisöön. Koulutuksen aikana osallistujat perehtyvät sovittelijan rooliin ja tehtäviin uusien yhteistyömuotojen ja yksilökohtaisten ratkaisujen edistäjänä.

Koulutuksessa vuorottelevat lähi- ja etäopiskelu sekä korostuu työssä oppiminen, erityisesti käytännön harjoitukset. Koulutuksessa on yksitoista lähiopiskelupäivää, jotka sisältävät teoria- ja menetelmäopintoja. Koulutukseen sisältyy vähintään yksi sovitteluharjoitus omalla työpaikalla ja siitä kirjoitettava raportti. Koulutuksessa hyödynnetään verkkopohjaisia oppimisympäristöjä. Opinnot käynnistyvät helmikuussa 2018 ja päättyvät tammikuussa 2019.

"Totuus ei synny yksittäisen ihmisen päässä eikä sitä sieltä löydy, vaan se syntyy totuutta yhdessä etsivien ihmisten välillä heidän dialogisen vuorovaikutuksen prosessissa" (Peavy 2006)

Ohjelma

1. jakso

Konfliktit, niiden määrittely ja sovittelun lähtökohtana, 2 pv

 • Konfliktien dynamiikkaa
 • Sovittelun teoriataustaa ja restoratiivinen ajattelu
 • Defenssit ja niiden merkitys konfliktitilanteissa
 • Konfliktien ratkaisumenetelmät
 • Konfliktien johtaminen
 • Henkinen väkivalta ja epäasiallinen kohtelu
 • Konfliktien syntyminen, kasvu ja eläminen työyhteisössä
 • Vuorovaikutuksen haasteet ja merkitys konfliktitilanteissa
 • Konflikteja ratkaisevan yrityskulttuurin edistäminen
 • Konfliktit oppimistilanteena 

2. jakso

Sovittelu työyhteisössä, 2 pv                           

 • Sovitteluprosessi ja oppiminen – restoratiivinen ajattelu
 • Voimaannuttava sovittelu
 • Vuorovaikutuksen merkitys sovittelutilanteessa
 • Sovittelunohjaus
 • Sovittelu osana muuta toiminnan kehittämistä

3. jakso

Johtajuus sovittelutilanteissa, 2 pv

 • Työyhteisösovitteluun liittyvä juridiikka
 • Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin johtaminen
 • Johtajuuskonfliktien kehittyminen ja ennaltaehkäisy
 • Sovittelua edistävä johtajuus
 • Työkykyjohtaminen, sovittelun toimivuus ja vaikuttavuus

4. jakso

Sovittelijana kasvaminen, 2 pv

 • Sovittelijan roolin haasteet, sovittelijan vastuut
 • Sovittelija itse, oman persoonan hyödyntäminen
 • Oman ahdistuksen ja erilaisten tunteiden käsittely
 • Vertaistuen ja työnohjauksen merkitys

 5. jakso, tammikuu 2019

Koulutuksen päätös, 3 pv

Näyttöjen antaminen ja Tammikuun tapaaminen seminaari

 1. pv Näyttöjen antaminen
 2. pv Seminaari
 3. Hanketöiden käsittelyä

 

 Kurssi-ilmoittautuminen

KoulutusAjankohta Viimeinen ilmoittautumispvm
Työyhteisösovittelijakoulutus15.02. - 16.02.201815.01.2018