Facebook

AVOIN YLIOPISTO-OPETUS

Muutoksen johtaminen 5 op TY, kevät 2018

Aika
    09.02. - 31.05.2018

Luennot 20 tuntia ja harjoitukset 4 tuntia
pe-la 9.-10.2.2019
pe-la 16.-17.2.2018
pe 9.3.2018

pe klo 16.30-19.45
la 9-14.45

Tentit:
1. tenttikerta ke 14.3.2018
2. tenttikerta ke 11.4.2018
3. tenttikerta ke 16.5.2018
klo 18-21

Tentti-ilmoittautuminen viimeistään 14 vrk ennen tenttiä tenttikalenterin kautta. Linkki tenttikalenteriin kohdassa "lisätietoja."
Paikka
    FellmanniCampus, Kirkkokatu 27, Lahti.
Katso luokkatilan numero ala-aulan ilmoitustaululta.
Tavoite
    Kurssin aikana opiskelija oppii tunnistamaan, miten erilaiset johtamistavat vaikuttavat muutoksen kulkuun organisaatiossa. Aihetta lähestytään eri näkökulmista käsin: Millaisia erilaisia muutoksia on? Luoko organisaatio itse muutoksia, vai ovatko muutokset ensi sijassa ulkoisista olosuhteista johtuvia? Minkälaiset asiat edistävät hyvää johtamista muutoksen keskellä, minkälaiset taas eivät? Muutosjohtamisen kannalta keskeistä on myös sen tunnistaminen, että organisaatioiden oma kulttuuri vaikuttaa merkittävästi muutosjohtamisen onnistumiseen. Kurssi pyrkii lisäämään opiskelijan valmiuksia tunnistaa erilaisia muutosjohtamistilanteita. Lisäksi tavoitteena on parantaa opiskelijan valmiuksia johtaa ja viedä muutoksia organisaatiossa onnistuneesti eteenpäin.
Opintopisteet
    5 op
Sisältö
    Muutosjohtaminen on yksi keskeisistä johtamisen ulottuvuuksista. Siinä käsitellään erityisesti kysymystä siitä, kuinka organisaatioita ja ihmisiä tulisi johtaa muuttuvien ja haastavien olosuhteiden keskellä. Jotta johtaminen onnistuisi hyvin, on tärkeää osata tunnistaa muutosjohtamisen keskeisiä teemoja ja malleja sekä ymmärtää muutosjohtamisen teorioita, käsitteitä sekä niiden käytännön merkitystä. Kurssin aikana käsitellään erilaisia muutosprosesseja, joita organisaatiot läpikäyvät. Keskeisinä kysymyksinä on, miten johtaminen tapahtuu erilaisten muutosprosessien yhteydessä, erilaisissa organisaatioissa ja organisaation eri tasoilla.
Muutosjohtaminen on usein hyvin tilannesidonnaista. Erilaisia muutoksia ja organisaatioita on niin monenlaisia, ettei niiden keskeltä ole useinkaan löydettävissä yksiselitteisesti parasta tapaa toimia. Tämä monitulkintaisuus korostaa hyvän johtamisen merkitystä - johtajan kyky kertoa ja perustella, miksi hän toimii tietyllä tavalla ja käyttää tiettyjä keinoja, on organisaation toiminnan kannalta tärkeää. Kurssi pyrkii parantamaan opiskelijoiden kykyä tunnistaa muutostilanteiden haasteita sekä parantamaan heidän kykyään toimia näissä erilaisissa muutostilanteissa. Kurssin aikana tehdään ryhmätöitä, joissa näitä taitoja harjoitellaan erilaisten tapausesimerkkien kautta.
Kouluttajat
    Yliopistonlehtori Harri Virolainen
Suoritustapa
    Opetuksen toteutustavat
Luento-opetus ja harjoitukset yht. 24 tuntia

Vaadittavat opintosuoritukset
Kirjallinen tentti ja Harjoitustyö(t) ja Luento-/oppimispäiväkirja

Tenttiajat tarkentuvat
Arviointi
    Numerolla 0-5
Kirjallisuus
    1. Cameron, E. & Green, M. (2012) Making sense of change management. (3rd edition) Kogan page. Electronic book
2. Beech, N. & Macintosh, R. (2012). Managing change, enquiry and action. Cambridge University Press.
3. Kotter, John P: Leading change (1996)*. Harvard Business School Press, Boston (MA). (Löytyy myös suomennettuna: Muutos vaatii johtajuutta. Rastor, Helsinki).
*Myös uudempia painoksia voi käyttää.
Sekä kurssilla ilmoitettavat artikkelit ja caset. Käsiteltävät kirjojen luvut tarkennetaan kurssin alkaessa.
Emoyliopisto
    Turun yliopisto
Lisätietoja
    Tutustu avoimen yliopiston ilmoittautumis-ja maksuohjeisiin
Lisätietoja hakeutumisesta
    Sitovat ilmoittautumiset 28.1.2018 mennessä.
Hinta
    150 euroa. Hinta koostuu kahdesta osasta:

Päijät-Hämeen kesäyliopiston perimä maksu: 130 euroa
Turun avoimen yliopiston perimä maksu: 20 euroa.

   
Huom!
   
Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon.


Tulostettava versio

Palaa