Facebook

AVOIN YLIOPISTO-OPETUS

Lapsen biopsykososiaalinen kehitys ja sen häiriintyminen, 5 op UEF lkv. 2017-2018

Kuvaus
    Sisältö:
Lapsen ja nuoren kehityksellisten, tunne-elämän ja sosiaalisten
taitojen muodostuminen; vuorovaikutuksen ja kiintymyssuhteiden synty;
lapsuuden ja nuoruuden kehityskaaren eri vaiheiden keskeiset kehitystehtävät;
kehityksen kulkuun vaikuttavat riskitekijät sekä tavallisimmin
esiintyvät psyykkisen kehityksen ongelmat ja häiriöt.

Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
perusteet lapsen ja nuoren biopsykososiaalisesta kehityksestä ja sen eri
vaiheista, perusihmissuhteiden syntymiseen vaikuttavista keskeisistä
tekijöistä ja tunnistaa psyykkistä häiriintymistä ja syrjäytymistä
aiheuttavia riskitekijöitä.
Aika
    10.11.2017 - 26.02.2018

Luennot:
10.-11.11.2017
pe klo klo 13-20.45
la klo 9-15.30
Paikka
    FellmanniCampus, Kirkkokatu 27, Lahti.
Katso luokkatilan numero ala-aulan infotaululta.
Opintopisteet
    5 op
Kouluttajat
    Anita Puustjärvi
Suoritustapa
    Luennot 16 t ja essee.
Arviointi
    0-5
Kirjallisuus
    1. Kumpulainen, K. ym. (toim.): Lastenpsykiatria ja nuorisopsykiatria.
Duodecim, 2016. s.20-90, 105-112, 116-127, 428-451, 460-481, 485-
491, 493-508, 760-768).
sisältää seuraavat osiot: I Lapsen ja nuoren psyykkinen kehitys;
Biopsykososiaalinen kehitys, Normaali psyykkinen kehitys eri
ikäkausina, Psyykkisen kehityksen riskit ja suojaavat tekijät s. 60-90, II
Häiriöiden esiintyminen, luokittelu ja tutkiminen; Häiriöiden esiintyvyys
ja luokittelu s. 116-127, IV Palvelujärjestelmä ja hoitoon lähettäminen;
Mielenterveyden edistäminen ja ennaltaehkäisy, Palvelujärjestelmä,
Lasten ja nuorten mielenterveyspalvelujen yhteistyötahot, V
Psykososiaaliset hoidolliset interventiot; Johdatus psykososiaalisiin
hoitomuotoihin, Perusterveydenhuollon interventiot, Psykoedukaatio,
VIII Lastenpsykiatrian ja nuorisopsykiatrian erityiskysymyksiä; Adoptio
ja sijoitus
2. Sinkkonen, J.: Nuoruusikä. WSOY, 2010.
3. Aro, A. & Laakso M-L. (toim.): Taaperosta taitavaksi toimijaksi. Niilo
Mäki Instituutti, 2011.
4. Pihko, H.: Lapsuus muistikuvissamme. Duodecim 2014; 130(24):
2437-41. http://www.terveysportti.fi/xmedia/duo/duo11984.pdf
Oheiskirjallisuus:
5. Kaltiala-Heino, R. ym.: Nuorten mielenterveys koulumaailmassa.
Duodecim 2010; 126(17): 2033-9.
http://www.terveysportti.fi/xmedia/duo/duo99043.pdf
6. Pesonen, A-K.: Varhainen vuorovaikutus on suotuisan psyykkisen
kehityksen edellytys. Duodecim 2010; 126: 115-20.
7. Honkanen, M. ym.: Luokanopettaja lapsen
mielenterveydenedistäjänä ja ennustajana. Duodecim 2010; 126(3):
277-82. http://www.terveysportti.fi/xmedia/duo/duo98606.pdf
8. Hermanson, E.: Kotineuvola, terveys syntymästä kouluikään.
Duodecim, 2012 tai aiempi painos 2007 (nimellä Lapsiperheen oma
kirja – terveys syntymästä kouluikään).
9. Kalland, M. & Sinkkonen, J.: Varhaislapsuuden tunnesiteet.
Sanoma Pro, 2011.
Emoyliopisto
    Itä-Suomen yliopisto
Lisätietoja hakeutumisesta
    Sitovat ilmoittautumiset koulutukseen 26.10.2017 mennessä.

Kysy opinnoista: tiina.laurikainen@paijathameenkesayliopisto.fi
Muu informaatio
    Tutustu avoimen yliopiston ilmoittautumis- ja maksuohjeisiin
Hinta
    Hinta 155 euroa.

Hinta koostuu kahdesta osasta:

Päijät-Hämeen kesäyliopiston perimä maksu: 105 euroa
Itä-Suomen avoimen yliopiston perimä maksu: 50 euroa.
Peruutusehdot
    Peruutusmaksu 50 % koulutuksen hinnasta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana. Jos peruutus tehdään koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan.

   
Huom!
   
Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon.


Tulostettava versio

Palaa