Facebook

AVOIN YLIOPISTO-OPETUS

Lasten, nuorten ja perheiden palvelut kasvun tukena, 5 op lkv. 2017-2018

Kuvaus
    Sisältö:
Lastenneuvola ja kouluterveydenhuolto. Lastensuojelun sosiaalityön sekä kolmannen sektorin toiminta.

Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
tunnistaa terveyspalvelujen ja sosiaalityön eri sektorien toiminnan merkityksen lasten, nuorten ja perheen hyvinvoinnin tukemisessa.
Aika
    16.03. - 30.05.2018

Luennot
pe 16.3.2018 klo 16.30-19.45
la 17.3.2018 klo 9-14.45
Paikka
    FellmanniCampus, Kirkkokatu 27, Lahti.
Luokkatilan numero ala-aulan opastetaululla.
Opintopisteet
    5 op
Kouluttajat
    Tarja Vähämartti
Suoritustapa
    Luennot 10 t ja laaja essee.
Arviointi
    0-5
Kirjallisuus
    1. Lastensuojelulaki 417/2007
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070417
2. Terveydenhuoltolaki 1326/2010
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20101326
3. Sosiaalihuoltolaki 1301/2014
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20141301
4. Lastensuojelun käsikirja. THL.
https://www.thl.fi/fi/web/lastensuojelun-kasikirja
5. Armanto, A. & Koistinen, P. (toim.): Neuvolatyön käsikirja. Tammi,
2009.
6. Bardy, M.: Lastensuojelun ytimissä. THL, 2013.
https://www.julkari.fi/handle/10024/104421
7. Forsberg, H. ym. (toim.): Lapset ja sosiaalityö. Kohtaamisia,
menetelmiä ja tiedon uudelleenarviointia. PS-kustannus, 2006.
8. Hämäläinen, U. & Kangas, O. (toim.).: Perhepiirissä. Kela, 2010
https://helda.helsinki.fi/handle/10138/17471
9. Lastenneuvola lapsiperheiden tukena. Opas työntekijöille.
Sosiaali- ja terveysministeriö, oppaita 2004:14.
http://www.stm.fi/julkaisut/nayta/-/_julkaisu/1059213
10. Paavilainen, E. & Pösö, T. (toim.).: Lapset, perhe ja väkivaltatyö.
WSOY 2003.
Oheiskirjallisuus:
11. Vuori, J. & Nätkin, R. (toim.): Perhetyön tieto. Vastapaino, 2007.
12. Helminen J. (toim.): Elämä koettelee, tuki kannattelee. Sosiaali- ja
terveysalan työ monimuotoisissa perhesuhteissa. PS-kustannus, 2006.
13. Perälä, M-L. & Halme, N. & Nykänen, S.: Lasten, nuorten ja
perheiden palvelujen yhteen sovittava johtaminen. THL, 2012.
http://www.julkari.fi/handle/10024/90893
14. Roivainen, I. ym. (toim.): Yhteisöt ja sosiaalityö. Kansalaisen vai
asiakkaan asialla? PS-kustannus, 2009.
15. Laakso, R.: Mistä koti huostaan otetulle lapselle? Kunnallisalan
kehittämissäätiö 2013.
http://www.kaks.fi/sites/default/files/Tutkimusjulkaisu_73.pdf
Emoyliopisto
    Itä-Suomen yliopisto
Lisätietoja
    Tutustu avoimen yliopiston ilmoittautumis- ja maksuohjeisiin
Lisätietoja hakeutumisesta
    Sitovat ilmoittautumiset koulutukseen 22.2.2018 mennessä.

Kysy opinnoista: tiina.laurikainen@paijathameenkesayliopisto.fi
Hinta
    Hinta 155 euroa.

Hinta koostuu kahdesta osasta:

Päijät-Hämeen kesäyliopiston perimä maksu: 105 euroa
Itä-Suomen avoimen yliopiston perimä maksu: 50 euroa.
Peruutusehdot
    Peruutusmaksu 50 % koulutuksen hinnasta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana. Jos peruutus tehdään koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan.

   
Huom!
   
Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon.


Tulostettava versio

Palaa