Facebook

AVOIN YLIOPISTO-OPETUS

PSYP120 Neuropsykologia I: Kognitiivisen neurotieteen ja neuropsykologian perusteet (5 op) JY, 2017-2018

Aika
    01.01. - 31.07.2018

Kevätlukukausi 2018.

Ryhmäsuoritus opiskelijaryhmässä. Ajankohta ilmoitetaan.
Tavoite
    Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee kognitiivisen psykologian ja neuropsykologian historiaa ja tutkimuskohdetta sekä niiden peruskäsitteistöä ja tutkimusmenetelmiä.
Opintopisteet
    5 op
Sisältö
    Opintojaksossa tarkastellaan aistimiseen, havaitsemiseen, tarkkaavaisuuteen, oppimiseen ja muistiin liittyvien tiedonkäsittelytapahtumien rakennetta ja luonnetta. Opiskelijalle esitellään myös perustiedot hermoston rakenteesta ja kehityksestä sekä sen sähköisestä ja kemiallisesta toiminnasta. Lisäksi tarkastellaan, miten hermosto säätää aisti- ja liikejärjestelmien toimintaa, unta, ravitsemusta, sukupuolisuutta sekä tunteita ja miten se tuottaa oppimisen ja muistamisen.
Kouluttajat
    Ryhmänohjaaja Mirva Porter
Arviointi
    0-5
Kirjallisuus
    - KALAT, J. W. (2016) Biological psychology (12. painos). Belmont, CA: Cengage Learning. (e-kirja)
- Sivuaineopiskelijat voivat korvata luennot teoksella PAAVILAINEN, P. (2016) Toimivat aivot: Kognitiivisen neurotieteen perusteita. Helsinki: Edita. (368 s.). Soveltuvin osin.
Emoyliopisto
    Jyväskylän yliopisto


Tulostettava versio

Sulje