Facebook

AVOIN YLIOPISTO-OPETUS / Sosiaali-, terveysala

Stressi- ja kriisitilanteet lapsuudessa ja nuoruudessa, 5 op lkv. 2017-2018

Kuvaus
    Sisältö:
Akuutin, kroonisen ja traumaattisen stressin ilmeneminen,
synty, ja hoito sekä stressin psyykkiset ja fyysiset vaikutusmekanismit.
Erilaisten kriisi- ja traumakokemusten, kaltoinkohtelun, perheväkivallan,
viihteellisen väkivallan, koulukiusaamisen ja muiden yhteiskunnassa
vaikuttavien eri väkivallan muotojen sekä menetysten ja
elämänmuutosten merkitys lapsen kehitykselle.

Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
tunnistaa lasta ja nuorta uhkaavien traumojen ja kriisien (mm.
kaltoinkohtelun ja väkivallan) lyhyt- ja pitkäkestoisia vaikutuksia
kehitykseen ja elämään sekä tunnistaa stressin merkityksen lapsen ja
nuoren kehityksen kannalta.
Aika
    09.02. - 30.05.2018

Luennot:
9.-10.2.2018
pe klo 16.30-20.30
la klo 9-15.30


Paikka
    FellmanniCampus, Kirkkokatu 27, Lahti.
Katso luokkatilan numero ala-aulan opastetaululta.
Opintopisteet
    5 op
Kouluttajat
    Anita Puustjärvi
Suoritustapa
    Luennot 12 t ja laaja essee.
Arviointi
    0-5
Kirjallisuus
    1. Kumpulainen, K. ym. (toim.): Lastenpsykiatria ja nuorisopsykiatria.
Duodecim, 2016. s.91-104, 336-344, 392-404, 707-739, 769-775, 783-
788.
sisältää seuraavat osiot: I Lapsen ja nuoren psyykkinen kehitys s. 91-
104, II Lasten ja nuorten kehityksen ja mielenterveyden häiriöt;
Traumaperäiset stressihäiriöt ja sopeutumishäiriöt,
Itsetuhokäyttäytyminen, VIII Lastenpsykiatrian ja nuorisopsykiatrian
erityiskysymyksiä; Kriisitilanteet ja suuronnettomuudet, Lasten ja
nuorten oikeuspsykiatria, Maahanmuuttajien kanssa työskentely,
Lapsen oikeudet ja lastensuojelu
2. Söderholm, A. ym.: Lapsen kaltoinkohtelu. Duodecim, 2012.
3. Traumaperäiset stressireaktiot ja -häiriöt
http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/naytaartikkeli/tunnus/hoi50
080
4. Sajaniemi, M. ym.: Stressin säätely. Kehityksen, vuorovaikutuksen
ja oppimisen ydin. PS-kustannus, 2015.
5. Salmivalli, C.: Koulukiusaamiseen puuttuminen: kohti tehokkaita
toimintamalleja. PS-Kustannus, 2010.
Oheiskirjallisuus:
6. Viheriälä, L. & Rutanen, M.: Lapsen psyykkisen trauman hoito.
Duodecim, 2010;126(22):2671-7
http://www.terveysportti.fi/xmedia/duo/duo99180.pdf
7. Korhonen, P.: Lasten TV-ohjelmiin liittyvät pelot, painajaisunet ja
pelonhallinta. Tampere University Press, 2008.
http://acta.uta.fi/pdf/978-951-44-7406-4.pdf
8. Poijula S.: Lapsi ja kriisi. Selviytymisen tukeminen. Kirjapaja, 2016.
9. Karlsson ym.: Lapsuuden stressi uhkaa aikuisiän terveyttä. Suomen
Lääkärilehti 2007;37:3293-3299
10. Lapsen seksuaalisen hyväksikäytön epäilyn tutkiminen
http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/naytaartikkeli/tunnus/hoi34
040
11. Savioja, H. & Sumia, M. & Kaltiala-Heino, R.:
Seksuaalikokemukset ja mielenterveys nuoruusiässä. Suomen
Lääkärilehti 2015; 6; 309-314.
12. Haravuori, H. ym.: Jokelan ja Kauhajoen nuorten psyykkinen
hyvinvointi - miten nuoret voivat tänään. Duodecim 2010;126(22):2661-
8. http://www.terveysportti.fi/xmedia/duo/duo99179.pdf
13. Haravuori, H. ym.: Trauman kokenut nuori oireilee
monimuotoisesti. Lääkärilehti 2009;6:485-492.
14. Kirves, L. & Stoor-Grenner, M.: Kiusaamisen ehkäisy
varhaiskasvatuksessa. Kiusaamisen ehkäisyn ja puuttumisen
suunnitelman laatiminen. MLL raportti, 2010
http://www.mll.fi/kasvattajille/kiusaamisen-ehkaiseminen/kiusaaminenpaivakodissa/
kiusaamisen-ehkaisyn-suunnitelma/
15. Hamarus P.: Haukku haavan tekee. Puututaan yhdessä
kiusaamiseen. PS-kustannus, 2012.
16. Ellonen, N.: Kurin alaiset. Lasten ja vanhempien välisten ristiriitojen
ratkaiseminen perheissä. Poliisiammattikorkeakoulun raportteja 103.
Tampereen yliopistopaino, 2012.
17. Muukkonen, T. & Tulensalo, H.: Lastensuojelun tehtävät, kun
lapsen epäillään kokeneen väkivaltaa. Duodecim 2015; 131(10): 973-8.
http://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/86741/Raportteja103_ww
w.pdf?seq
18. Tuominen, M. & Ellonen, N: Rikostutkinta lapsiin kohdistuvissa
väkivalta- ja seksuaalirikoksissa. Duodecim 2015; 131(10): 979-84.
19. Joki-Erkkilä, M. & Korkman, J.: Lapseen kohdistuneen
seksuaalisen väkivallan epäilyn herätessä- mitä tulee huomioida.
Duodecim 2015; 131(10): 985-90.
20. Lahikainen AR, Mälkiä, T. & Repo, K.: Media lapsiperheissä.
Vastapaino, 2014.
21. KiVa Koulu www.kivakoulu.fi
Emoyliopisto
    Itä-Suomen yliopisto
Lisätietoja
    Tutustu avoimen yliopiston ilmoittautumis- ja maksuohjeisiin
Lisätietoja hakeutumisesta
    Sitovat ilmoittautumiset koulutukseen 25.1.2018 mennessä.

Kysy opinnoista: tiina.laurikainen@paijathameenkesayliopisto.fi
Hinta
    Hinta 155 euroa.

Hinta koostuu kahdesta osasta:

Päijät-Hämeen kesäyliopiston perimä maksu: 105 euroa
Itä-Suomen avoimen yliopiston perimä maksu: 50 euroa.
Peruutusehdot
    Peruutusmaksu 50 % koulutuksen hinnasta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana. Jos peruutus tehdään koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan.

   
Huom!
   
Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon.


Tulostettava versio

Palaa